Dmitry Argunov Photography веб-сайт
Dmitry Argunov Photography English version website
Podmienky a Pravidla pouzitia Dmitry Argunov Photography русская версия сайта Портфолио фотографа Дмитрия Аргунова Dmitry Argunov Photography веб-сайт Галереи фотографий Дмитрия Аргунова Dmitry Argunov Photography веб-сайт
Связаться со мной Terms Rus


Podmienky apravidl pouitia

Autorsk prvo a odvolanie

Veobecn obchodn podmienky

Licenčn podmienky

Politika skromia

Kontaktn daje

Autorsk prvo a odvolanie

Kad fotografia na tejto a na akejkoľvek inej webovej strnke Dmitryho Argunova je chrnen zkonom. Skutočnosť, e fotografie s zverejnen na Internete, neznamen, e ony s vo verejnej oblasti (tak zvan public domain). Tie fotografie s duevnm vlastnctvom Dmitryho Argunova as prstupn na pouitie na zklade tak zvanej royalty-free licencie podľa podmienok uvedench dole.

Vy nesmiete stiahnuť akkoľvek fotografiu bez licencie. Ak chcete dostať shlas Dmitryho Argunova na pouitie akejkoľvek fotografie zverejnenej na tejto webovej strnke, prosme Vs, aby ste si kpili licenciu na pouitie fotografie prostrednctvom elektronickho obchodu vslade sVseobečnmi obchodnmi podmienkami. Ďakujeme.

Hore

Veobecn obchodn podmienky

1. Zkladn ustanovenia

1.1. Tieto veobecn obchodn podmienky upravuj prva a povinnosti zmluvnch strn vyplvajce z kpnej zmluvy uzatvorenej medzi predvajcim, ktorm je Dmitry Argunov, Ruov dolina 7, 821 08 Bratislava, IČO: 47693 681, DIČ: 3021322689 zapsan v ivnostenskom registri vedenom Okresnm radom Bratislava pod č. ivnostenskho registra 110-232633 avObchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I, odd.: Po, vloka č. 2407/B (ďalej len predvajci) a kupujcim, ktorej predmetom je kpa a predaj fotografickho diela na internetovej strnke elektronickho obchodu predvajceho. Neoddeliteľnou sčasťou tchto veobecnch obchodnch podmienok s Licenčn podmienky k pouitiu fotografickch diel ponkanch na internetovej strnke elektronickho obchodu predvajceho.

1.2. Kontaktn daje predvajceho:

E-mail: dmitryargunovphotography@gmail.com

Tel: 0421 949 9233508

Adresa: Ruov dolina 7, 821 08 Bratislava

1.3. Orgn dozoru:

Slovensk obchodn inpekcia (SOI)

Inpektort SOI pre Bratislavsk kraj

Adresa: Potov priečinok 29, Prievozsk 32, 827 99 Bratislava 27

odbor technickej kontroly vrobkov a ochrany spotrebiteľa a prvny odbor.

1.4. Zmluvn strany sa dohodli, e kupujci odoslanm elektronickej objednvky cez internetov strnku olektronickho obchodu predvajcemu potvrdzuje, e shlas s tm, e tieto veobecn obchodn podmienky spolu s licenčnmi podmienkami k pouitiu fotografickch diel a ich podmienky a ustanovenia sa bud vzťahovať na vetky kpne zmluvy, uzatvoren na akejkoľvek internetovej strnke elektronickho obchodu, ktor prevdzkuje predvajci, na zklade ktorej predvajci dod fotografick dielo prezentovan na predmetnej internetovej strnke elektronickho obchodu kupujcemu (ďalej len kpna zmluva) a na vetky vzťahy medzi predvajcim a kupujcim, vzniknut najm pri uzatvran kpnej zmluvy a reklamcii fotografickho diela.

1.5. Veobecn obchodn podmienky spolu s licenčnmi podmienkami k pouitiu fotografickch diel s neoddeliteľnou sčasťou kpnej zmluvy. V prpade, e predvajci a kupujci uzatvoria psomn kpnu zmluvu, v ktorej si dohodn podmienky odlin od veobecnch obchodnch podmienok alicenčnch podmienok k pouitiu fotografickch diel, bud ustanovenia kpnej zmluvy uprednostnen pred veobecnmi obchodnmi podmienkami a licenčnmi podmienkami k pouitiu fotografickch diel.

2. Spsob uzatvorenia kpnej zmluvy

2.1. Kupujci, ktor m zujem o uzatvorenie kpnej zmluvy zale prostrednctvom elektronickho obchodu predvajcemu objednvku. Objednvka me obsahovať aj viacero fotografickch diel. Objednvka sa automaticky zale aj na kontaktn e-mailov adresu kupujceho uveden vobjednvke.

2.2. Kpna zmluva je uzatvoren okamihom zaslania objednvky kupujceho predvajcemu prostrednctvom internetovch strnok elektronickho obchodu.

2.3. Bezodkladne po doručen objednvky zale predvajci kupujcemu akceptovanie objednvky vo forme e-mailovej sprvy.

2.4. Zvzn akceptovanie objednvky obsahuje daje o nzve a pecifikcii fotografickho diela, ktorho predaj je predmetom kpnej zmluvy, ďalej daje o cene, spsobe platby, spsobe dodania fotografickho diela, prpadne in daje.

3. Kpna cena

3.1. Ceny objednanch fotografickch diel uveden na internetovch strnkach elektronickho obchodu včase objednania fotografickch diel s pre kupujceho platn 14 dn od objednania fotografickch diel.

3.2. Sčasťou kpnej ceny je odmena za udelenie nevhradnej licencie na pouitie fotografie.

3.3. Kpna cena je zaplaten okamihom jej pripsania na čet predvajceho v systme Skrill (www.skrill.com).

3.4. Ak kpna cena nie je zaplaten do 14 dn odo dňa akceptovania objednvky, kpna zmluva sa zruuje od začiatku.

4. Dodacie podmienky

4.1. Bezodkladne po zaplaten kpnej ceny predvajci zale kupujcemu vo forme e-mailovej sprvy adresy internetovch strnok, na ktorch si kupujci me objednan fotografick diela do 30 dn stiahnuť vo forme ZIP-sboru. Daňov doklad faktra k objednvke je sčasťou e-mailovej sprvy uvedenej v prvej vete.

4.2. Dodanm objednanho fotografickho diela sa rozumie jeho uloenie na internetovej strnke vo forme ZIP-sboru. Po uplynut 30 dn bud takto dodan fotografick diela zinternetovch strnok vymazan.

4.3. Skutočnosť, e fotografick diela vo forme ZIP-sboru nie je mon stiahnuť na adrese internetovej strnky oznmenej kupujcemu predvajcim, je kupujci povinn bezodkladne oznmiť predvajcemu na e-mailovej adrese dmitryargunovphotography@gmail.com.

5. Reklamačn podmienky

5.1. Kupujci je povinn bezodkladne skontrolovať kvalitu dodanch fotografickch diel.

5.2. Vprpade, e fotografick diela nie je mon stiahnuť ani po opakovanom oznmen predvajcemu alebo fotografick diela vykazuj vady, ktor kupujci nemohol zistiť zich nhľadovho zobrazenia na internetovch strnkach elektronickho obchodu, kupujci je povinn reklamciu bezodkladne uplatniť na e-mailovej adresedmitryargunovphotography@gmail.com.

5.3. Vslade s 7 ods. 6 psm. l) zkona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovan sluieb na zklade zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevdzkovch priestorov predvajceho a o zmene a doplnen niektorch zkonov vznen neskorch predpisov kupujci neme po dodan fotografickho diela od zmluvy odstpiť.

6. Ochrana osobnch dajov

6.1. Kupujci shlas, aby predvajci v slade so zkonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobnch dajov, v znen neskorch predpisov spracovval jeho osobn daje, poskytnut kupujcim za čelom uzavretia kpnej zmluvy s predvajcim. Kupujci poskytne predvajcemu nasledovn daje: meno, priezvisko, adresa trvalho pobytu, e-mailov adresa a telefnne čslo.

6.2. Kupujci poskytuje predvajcemu shlas so spracovanm osobnch dajov a do jeho psomnho odvolania. Kupujci je oprvnen odvolať shlas so spracovanm osobnch dajov a to v psomnej forme adresovanej predvajcemu.

6.3. Kupujci vyhlasuje, e vetky daje poskytnut predvajcemu s pravdiv.

6.4. Kupujci vyhlasuje, e na poiadanie predvajceho udel predvajcemu psomn shlas so spracovanm osobnch dajov opatren svojim vlastnoručnm podpisom.

7. Zverečn ustanovenia

7.1. Na vzťahy neupraven tmito veobecnmi obchodnmi podmienkami sa vzťahuj prslun ustanovenia Občianskeho zkonnka, zkona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnen zkona č. 128/2002 Z. z. o ttnej kontrole vntornho trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona č. 284/2002 Z. z. v znen neskorch predpisov azkona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovan sluieb na zklade zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevdzkovch priestorov predvajceho a o zmene a doplnen niektorch zkonov vznen neskorch predpisov.

7.2. Predvajci si vyhradzuje prvo na zmenu tchto veobecnch obchodnch podmienok. Povinnosť psomnho oznmenia zmeny v tchto veobecnch obchodnch podmienkach je splnen umiestnenm na internetovej strnke elektronickho obchodu predvajceho.

7.3. Tieto veobecn obchodn podmienky nadobdaj platnosť dňa 1.6.2014.

7.4. Tieto veobecn obchodn podmienky nadobdaj činnosť voči kupujcemu uzavretm kpnej zmluvy.

Hore

Licenčn podmienky k pouitiu fotografickch diel

1. Veobecn ustanovenia

1.1. Dmitry Argunov, Ruov dolina 7, 821 08 Bratislava, IČO: 47693 681, DIČ: 3021322689 zapsan v ivnostenskom registri vedenom Okresnm radom Bratislava pod č. ivnostenskho registra 110-232633 avObchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I, odd.: Po, vloka č. 2407/B (ďalej len prevdzkovateľ) je prevdzkovateľom internetovch strnok elektronickho obchoduwww.dmitryargunovphotography.com (ďalej len internetov strnka). Prevdzkovateľ je autorom fotografickch diel zverejnench na intrnetovej strnke a je oprvnen uzatvoriť s uvateľom Licenčn zmluvu, za čelom uvania fotografi ponkanch na predaj prostrednctvom internetovej strnky www.dmitryargunovphotography.com, ako aj prijmať odmenu za udelenie licencie na uvanie fotografi.

1.2. Prevdzkovateľ vyhlasuje, e je autorom fotografickho diela, je oprvnen bez obmedzenia fotografie uvať a nakladať s nimi, e k fotografii sa neviau iadne prva tretch osb a vyhlasuje, e je oprvnen udeliť licenciu na pouitie svojho fotografickho diela uvateľovi.

1.3 Uvateľ je fyzick alebo prvnick osoba, ktor ako priamy zkaznk m zujem o zakpenie licenci k fotografim, ktor s ponkan na internetovej strnke prevdzkovateľa.

1.4 Kpou fotografi z internetovej strnky uvateľ zskava licenciu na uvanie vybranej fotografie a to za podmienok stanovench v tejto Licenčnej zmluve.

2. Spsob pouitia diela

2.1. Prevdzkovateľ udeľuje uvateľovi shlas na uvanie, pravu fotografie ako aj vyhotovenie rozmnoeniny fotografie, jej uvanie a pravu a to vlučne na vlastn čely uvateľa. Fotografia, kpia fotografie resp. jej podstata nesmie byť predmetom ďalieho obchodu. Uvateľ nesmie akmkoľvek spsobom predvať dielo, ktorho podstatou je fotografia, ktor obsahuje obrazy ľud, obchodn značky tretch osb a in duevn vlastnctvo tretch osb a na ktor sa vzťahuj tieto licenčn podmienky. Uvateľ nie je oprvnen na uvanie fotografie, ktor obsahuje obrazy ľud, obchodn značky tretch osb a in duevn vlastnctvo tretch osb, alebo jej podstaty na komerčn čely. Fotografia, ktor obsahuje obrazy ľud, obchodn značky tretch osb a in duevn vlastnctvo tretch osb, je mon k pouitiu iba na vlastn skromn čely uvateľa alebo na novinrske čely.

2.2. Autor udeľuje uvateľovi licenciu na pouitie fotografie bez geografickho obmedzenia, t.j. na celom svete.

3. Obmedzenia pouitia podstaty diela

3.1. Uvateľ nem prvo poskytovať licenciu na pouitie fotografi tretej osobe. Uvateľ m prvo poskytnť fotografiu tretej osobe iba za podmienok, e tto osoba nevyuije fotografie pre vlastn čel, ale vlučne pre potreby uvateľa (napr. grafikovi, tlačiarovi, tvorcovi internetovej strnky a pod.). Uvateľ je povinn informovať tretie osoby o licenčnch podmienkach vzťahujcich sa k fotografii.

3.2. Uvateľ nesmie pouiť fotografie iadnym spsobom, ktor by pokodil dobr meno prevdzkovateľa (autora), najm poruiť prvne predpisy (a to ani v krajine ich pouitia), dobr mravy, či inm spsobom vzbudiť verejn pohorenie.

3.3. Uvateľ sa zavzuje nepouiť fotografiu, alebo jej podstatu na čely, ktor by mohli akmkoľvek spsobom pokodiť prevdzkovateľa (autora), najm nesmie fotografiu alebo jej podstatu pouiť v spojen:

- s pornografiou;

- s hanlivmi rasovmi, politickmi, alebo nboenskmi prejavmi;

- s inmi hanlivmi, alebo urajcimi prejavmi.

3.4. Uvateľ nesmie umoniť stiahnutie alebo zasielať fotografiu alebo jej podstatu v stiahnuteľnom formte alebo umoniť distribciu cez mobiln telefonick zariadenia.

3.5. Uvateľ nesmie pouiť fotografiu alebo jej podstatu iadnym spsobom, ktorej čelom by mal byť priamy zrobok uvateľa z predanej fotografie (t.j. ďal predaj fotografie, alebo jej podstaty, za čelom priameho zisku z jej predaja).

3.6. V prpade poruenia povinnost uvateľa podľa Čl. 2 alebo Čl. 3 tejto Licenčnej zmluvy sa uvateľ zavzuje uhradiť autorovi / prevdzkovateľovi vetku kodu, ktor im v tejto svislosti vznikla.

4. Druhy licenci

4.1. Fotografie s predvan snevhradnou licenciou na pouitie fotografie, teda fotografie s voľne predajn neobmedzenmu počtu uvateľov.

5. Odmena za udelenie licencie

5.1. Odmena za udelenie licencie je sčasťou kpnej ceny fotografie.

5.2 Uvateľ zaplat autorovi na čet prevdzkovateľa odmenu za udelenie licencie bezhotovostnm prevodom s pouitm platebnho systemu Skrill (www.skrill.com). Odmena za licenciu sa povauje za kpen momentom zaplatenia kpnej ceny fotografie podľa člnku 3 bod 3.3. Veobecnch obchodnch podmienok.

6. Zverečn ustanovenia

6.1. Uvateľ shlas s tm, e prevdzkovateľ nie je zodpovedn za akkoľvek poruenie vyplvajce z nesprvneho pouitia, či zneuitia licencie.

6.2. Uvateľ je povinn na poiadanie prevdzkovateľa alebo autora preukzať uhradenie odmeny na čet prevdzkovateľa.

6.3. V prpade nevhodnho pouitia vyplvajceho z nesprvneho pouitia, či zneuitia licencie je prevdzkovateľ aj autor oprvnen poiadať uvateľa okamite prestať fotografiu pouvať alebo zničiť. Uvateľ v takom prpade nem nrok na vrtenie odmeny zaplatenej podľa tchto licenčnch podmienok.

6.4. Tieto licenčn podmienky nadobdaj platnosť a činnosť dňa 01.6.2014. Prevdzkovateľ si vyhradzuje prvo na zmenu licenčnch podmienok.

Hore

Politika skromia

Tto politika skromia obsahuje skromn praxe pre http://www.dmitryargunov.com a http://www.dmitryargunovphotography.com.


Zber a pouitie informci

Ja som jednm vlastnkom informci, ktor s zbieran na webovch strnkachwww.dmitryargunov.com a www.dmitryargunovphotography.com (ďalej len "Webov strnky"). Nebudem tieto informci predvať, odovzdvať alebo prenajmať inm osobm spsobom odlinm od uvedench v tejto politike. Informcie mu byť dostan od uvateľov Webovch strnok niekoľkmi spsobmi.

Cookies

Cookie je časťou dt uschovanch na pevnom disku uvateľa, ktor obsahuj informcie o uvateľovi. Pouitie cookies iadnym spsobom nesvis s osobnmi dajmi na Webovch strnkach. Okamite, keď uvateľ zatvor svoj webov prehliadač, cookies sa jednoducho zničia.Ak uvateľneshlas s pouitm cookies, on stle me pouvať Webov strnky. Niektor z mojich biznis partnerov na Internete pouvaj cookies (naprklad, reklamn a propagačn agentry). Ale ja nemm prstup alebo kontrol nad tmito cookies.

Log sbory

Ja pouvam IP adresy, aby som analyzoval tendenci, nastavoval som Webov strnky, sledoval som pohyby uvateľov a zbieral som irok demografick informciu, za čelom analzy pouitia. IP adresy nie s osobnmi dajmi.

Linky

Webov strnky obsahuj linky na in webov strnky. Upozorňujem Vs, e nie som zodpovedn za politiky ochrany osobnch dajov, ktor s vyuvan tmito webovmi strnkami. Prosm uvateľov Webovch strnok, aby boli oni pozornejie, keď odchdzaj z Webovch strnok, a aby vdy čtali podmienky ochrany osobnch dajov webovch strnok, ktor zbieraj osobn daje. Tto politika skromia a podmienky ochrany osobnch dajov uveden vo Vseobečnch obchodnch podmienkach vzťahuj len na informciezhromaden Webovmi strnkami.

Prtomnosť tretch osb na Webovch strnkach

Webov strnky mu obsahovať reklamu, linky na in webov strnky a firmy. Mali by ste vedieť, e rzne pravidl a politiky mu byť pouvan tretmi osobami na zhromadenie, pouitie a zverejnenie vaich informci, čo svis s ich propagačnou a inou aktivitou. Tto činnosť je plne ich kontrolou a mimo mojej. Ak dokonca mm s nimi nejak vzťahy, nemem kontrolovať tieto webov strnky a ich postupy pre ochranu osobnch dajov. Preto odporčam, aby ste tieto otzky vyetrili a optali ste sa ich priamo.

Zverejnenie voči tretm osobm

S vnimkou ako je uveden v tejto Politike skromia, ja sa snam nedvať tretm osobm prstup k vaim osobnm dajom. Ale mem poskytnť tak prstup tretm osobm v ďalch prpadoch:
-
Ak mm V shlas, e bud Vai osobn daje prstupn pre tretej osoby. V tomto prpade sa spracovanie Vaich osobnch dajov reguluje politikou o ochrane osobnch dajov tej tretej osoby;
-
Ak mm poskytnť prstup k Vaim osobnm dajom ttnym radom, sdu a inm radom podľa zkona aleborozhodnutia sdu;
-
Ak rozumn predpokladm, e Vaa činnosť poruuje zkon, Vseobečn obchodn podmienky a Licenčne podmienky alebo kaz funkčnosť a sprvne fungovanie Webovch strnok, alebo hrozte moje prva, majetok alebo bezpečnosť alebo prva, majetok a bezpečnosť poskytovateľov reklamy, inch klientov a uvateľov, alebo inej tretej osoby;
-
Ak a kedy ja, podľa svojho vlastnho nzoru, predpokladm, e tak zverejnenie je nutn a rozumn, aby som vyetril a vyrieil som mon problmy alebo dotazy, aby som ochrnil svoj biznis a majetok (vrtan duevnho vlastnctva) , aby som ochrnil svoje zujmy a mohol som spĺňať svoje prvnick a povinn zvzky: alebo
-
V prpade konkurzu alebo spojenia, akvizcie, joint venture alebo inej podnikateľskej kombincie zahŕňajcej ma.

E-Mail Pohliadnica

Ak uvateľ chce poslať fotografie kamaratovi alebo inej tretej osobe, musi poskytnuť meno prijmateľa a jeho emailov adresu. Webov strnka automatick pole jeden email s liknou na fotografiu na uveden adresu. Informci o mene a emailovej adrese prijmateľa budu uschovan na servere Webovej strnky vyhradene na cel odoslania emailu. Prijmateľ me ma poiadať o odstrnen tchto informci z databazy Webovej strnky odoslanm sprvy na http://www.dmitryargunov.com alebo priamo na dmitryargunovphotography@gmail.com .

Hore

Thursday, May 23, 2019
Terms & Policies : © www.DmitryArgunov.com 2008-2014
Podmienky a Pravidla pouzitia